Adatkezelési tájékoztató
A „TE+ÉN A VENDÉGLÁTÁSÉRT” Betéti társaság, mint Adatkezelő az általa
üzemeltetett ujragosser.hu weboldal szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó
természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési
tájékoztató alapján jár el.
A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának
igénybevételével a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik
kezelésére a jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.
Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai
Név: „TE+ÉN A VENDÉGLÁTÁSÉRT” Bt.
Székhely: 1089 Budapest, Visi Imre u. 7.
Fióktelephely/levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Teleki u. 14.
Telefon: +36 35 886 567
E-mail cím: ujragosser@gmail.com
Fogalom-meghatározások
A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.)
értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az
alábbiak szerint.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő
kezeléséhez;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett rmely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is adatok feldolgozását végzi;
Adatkezelés jogalapja
A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a
személyes adatok felvétele és kezelése az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján
az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
A kezelt adatok köre
A felhasználók az ajánlatkérés és foglalás során kötelezően az alábbi adatok adják
meg: név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím. Vendégkönyvben történő
véleménynyilvánítás során: név, e-mail m. A megadott személyes adatokat
harmadik félnek nem adjuk ki.
Jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve vendégnyilvántartó könyvünkben az
alábbi adatokat szerepeltetjük: név, személyi igazolvány szám, születési hely, születési
idő, lakcím, szálláshelyre érkezés és távozás dátuma. A személyes adatok
valódiságáért, pontosságáért kizárólag a felhasználók tartoznak felelősséggel.
Jelen weboldal használata során a felhasználók számítógépének egyes
paramétereiről, illetve annak IP címeikről naplófile készül. Ezeket az adatokat az
üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel. Jelen weboldal,
illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs jlokat, ún. „cookie”-kat
(„sütiket”) használnak, melyeket a webhely az oldalára látogató felhasználó
számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos
ideig megjegyzi a felhasználók műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a
betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást). A
felhasználók meghatározhatják, hogy kívánják-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve
kapjanak-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számukra.
Amennyiben a felhasználók számítógépének böngészőjében engedélyezik a cookie-k
használatát, úgy hozzájárulnak ahhoz, hogy az így közvetített információkat jelen
weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Amennyiben a
felhasználók nem engedélyezik a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal
egyes szolgáltatásai nem, vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.
Az adatkezelés célja
Ajánlatkérés, szobafoglalás esetén a felhasználók által megadott adatok esetében az
adatok kezelésének célja a felhasználók azonosítása, majd e-mailben vagy telefonon
történő tájékoztatása kizárólag az adott ajánlatkérés, foglalás kapcsán. A felhasználó
ezen adatkezeléshez va hozzájárulását az “Ajánlatkérés” vagy “Foglalás”
elküldésével adják meg.
Az adatkezelés időtartama
A felhasználók által önkéntesen megadott adatokat addig vagyunk jogosultak kezelni,
amíg a biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználók nem élnek. A felhasználók
önkéntes döntése alapján, törlési igényeiknek megfelelően a beérkezésétől számított
5 munkanapon belül töröljük az adatokat.
A felhasználók jogai
A felhasználók kérelmezhetik, hogy tájékoztassuk őket személyes adatai kezeléséről,
személyes adataikat helyesbítsük, a kötelező adatkezelés kivételével töröljük, vagy
zároljuk őket.
A felhasználók kérelmére tájékoztatást adunk az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadjuk. A
kérelmet e-mail címünkre kérjük küldeni.
A felhasználók tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen email címünkre
küldött levél útján, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő,
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy
továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben, kivéve az ún.
kötelező adatkezelés esetét.
Az adatkezelési tájékoztató módosítása
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók értesítése
mellett egyoldalúan módosítsuk. A felhasználók a szolgáltatásnak a módosítás
hatálybalépését követő használatával elfogadják a módosított adatkezelési
szabályzatot.
Jogérvényesítési lehetőségek
A felhasználók jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz, valamint a felhasználók lakóhelye, ill.
tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Egyéb rendelkezések
Honlapunkon számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) jelenhet meg,
amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi
gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.
Az adatkezelési tájékoztatóban nem érintett kérdések tekintetében az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tartjuk
irányadónak.
Adatvédelmi nyilatkozat
A weboldal üzemeltetője és adatkezelője a „TE+ÉN A VENDÉGLÁTÁSÉRT” Bt.
A „TE+ÉN A VENDÉGLÁTÁSÉRT” Bt. elkötelezett az adatok védelme iránt és
adatkezelése megfelel a magyarországi szabályozásoknak. Az alábbi adatkezelési
tájékoztató részletezi az Önről mint Felhasználó gyűjtött adatok körét és azok
felhasználási módját.
A weboldalunkon megjelent tartalmak és adatok célja a weboldalt felkereső
személyek általános jellegű tájékoztatása, az oldalon feltüntetett termékekre
vonatkozó árajánlat kérésének és megrendelésének biztosítása. A „TE+ÉN A
VENDÉGLÁTÁSÉRT” Bt. gondos eljárása ellenére is előfordulhat, hogy a honlapon
pontatlan adatok szerepelnek.
A weboldalunk használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek
ismeri el a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.
Az adatkezelő:
Cégnév: „TE+ÉN A VENDÉGLÁTÁSÉRT” Bt.
Székhely: 1089 Budapest, Visi Imre u. 7.
Adószám: 29125951-2-42
Kapcsolattartó: Dr. Sági Zoltán
Email cím: ujragosser@gmail.com
Az adatkezelés célja: kereskedelmi célú tájékoztatás, hozzájárulás esetén tájékozta
hírlevél küldése.
A gyűjtött adatok felhasználása: A személyes adatokat csak a gyűjtött céllal használja
a „TE+ÉN A VENDÉGLÁTÁSÉRT” Bt., kivéve, ha más felhasználási módra engedélyt
nem kapunk, illetve ha az megengedett vagy elvárt a törvény, vagy a szakmai
sztenderdek által. Például, ha a Felhasználó információt, ajánlatot kér, megrendelést
ad fel, akkor az így szolgáltatott adatokat arra használjuk fel, hogy válaszoljunk a
megkeresésre.
A Felhasználók által megadott adatokhoz csak az adatkezelő kijelölt munkatársa(i),
alvállalkozói férhetnek hozzá.
Az adatkezelés időtartama: A „TE+ÉN A VENDÉGLÁTÁSÉRT” Bt. a weboldalon gyűjtött
adatokat addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az
adatgyűjtés keretében meghatározott határidő le nem jár.
Hírlevélre vonatkozó szabályozások
Amennyiben a Felhasználó arra regisztrál, Hírlevelet küldünk részére. Az adatkezelés
jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és az Info tv. 5. § (1) bekezdés a)
pontja biztosítja. A rlevél saját hírlevél rendszerünkön keresztül kerül kiküldésre.
Amennyiben megnyitja a hírlevelet, egy ún. követőkód kerül alkalmazásra. Ez a kód
menti az érintettek email címét, megnyitás dátumát. Ezt az adatot addig tároljuk, míg
az érintett máshogy nem nyilatkozik. Minden regisztrált felhasználónak lehetőséget
adunk a Hírlevelünkről való leiratkozásra, amely kiküldött hírlevél alján elhelyezett
linken érhető el. Leiratkozást követően nem fog tőlünk több hírlevelet kapni.
A Felhasználó jogai, jogorvoslat:
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak módosítását, jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével törlését. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók információt
kérhetnek. az adatkezelő postai mén (2660 Balassagyarmat, Teleki u. 14.) illetve az
ujragosser@gmail.com email címen. Ugyanitt kezdeményezheti a felhasználó saját
személyes adatainak módosítását és törlését is.
A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő használata esetén az adatkezelő fenntartja
a jogot az adatok törlésére.
Az adatok biztonságáról a legkorszerűbb programozási irányelvek
figyelembevételével gondoskodunk. A személyes adatai biztonságának megőrzése
érdekében számos biztonsági intézkedést alkalmazunk, úgymint: Biztonságos
üzemeltetési környezet „TE+ÉN A VENDÉGLÁTÁSÉRT Bt. biztonságos környezetben
tárolja az adatokat, melyekhez kizárólag a cég munkatársai és vállalkozói szükség
szerint férhetnek hozzá. A „TE+ÉN A VENDÉGLÁTÁSÉRT” Bt. e tekintetben a bevett
ágazati szabványokat és sztenderdeket is követi.
Tájékoztatjuk, hogy a delem nem terjed ki azokra a személyes adatokra, melyeket
Ön nyilvános oldalakon, például közösségi weboldalakon önként oszt meg.
Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az ujragosser.hu tulajdonosa megsértette
személyes adatok védelméhez vajogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti,
vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Adatkezelő által végzett
adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az
irányadók:
o a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
o az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
o az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló
1998. évi VI. törvény;
o a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)
o A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény
o A 2018. május 25.-étől érvényes úgynevezett GDPR rendelet